do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Wystąpienia i konferencje naukowe » Konferencje międzynarodowe

 

 1. Międzynarodowa Konferencja „Z biegiem lat” zorganizowana przez Katedrę Archiwistyki UPJPII w Krakowie, 11 grudnia 2020, Kraków, Referat: Skrywając uśmiech za wachlarzem. Historia kobiecego akcesorium?

 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tanatoturystyka – pomiędzy życiem a śmiercią”, zorganizowana przez Katedrę Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie, współfinansowana przez Urząd Miasta Krakowa,  Referat:  Symbole związane ze śmiercią i żałobą w sztuce sepulkralnej. 26-27 listopada 2020, Kraków

 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jedność w różnorodności. Kultura - Historia - Sztuka", Organizatorzy: Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II w Krakowie, Polska; Univerzita P. J. Šafárika w Koszycach, Słowacja; Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta, Czechy; Gál Ferenc Főiskola, Szeged, Węgry. Referat: Czy można „stworzyć” symbol kraju. Jak wykorzystać semantykę w kreowaniu marki w przestrzeni kulturowo-turystycznej.28 – 29 września 2020 Kraków

 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Symbol – znak – rytuał. Nagość i odzienie” organizowana prze Katedrę Archiwistyki i NPK UPJPII oraz Gréckokatolícka Teologická Fakulta  Prešovská Univerzita v Prešove. Referat: Nagość, bielizna… Tematy tabu w zakonach?, 3-4 grudnia 2018, Kraków.

 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wspólnota różnorodności - dziedzictwo kulturowe Krajów Czwórki Wyszehradzkiej" organizowana prze Katedrę Archiwistyki i NPH UPJPII i inn. Referat: Podobieństwa i różnice w strojach narodowych i ludowyc krajów Grupy V4. 14-15 listopada 2017, Kraków.

 6. Międzynarodowa konferencja "Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Trwałość i przemijanie", organizowana prze Katedrę Archiwistyki i NPH UPJPII i inn. Referat: Legendy czy nauka? Wpływ średniowiecznych bestiariuszy na współczesną przestrzeń artystyczną. 10 - 11 maja 2017, Kraków. 
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Symbol – znak – rytuał. MISERICORDIA DOMINI” organizowana prze Katedrę Archiwistyki i NPK UPJPII, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazy na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego oraz Gréckokatolícka Teologická Fakulta  Prešovská Univerzita v Prešove. Referat: Przedstawienie miłosierdzia w semantyce zakonnej, 27 kwietnia 2016, Kraków. 
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Symbol znak rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast” organizowana prze Katedrę Archiwistyki i NPK UPJPII, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazy na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego oraz Gréckokatolícka Teologická Fakulta  Prešovská Univerzita v Prešove. Referat: Strój ludowy jako zwierciadło krajobrazu. 21 kwietnia 2015, Kraków.
 9. Międzynarodowa konferencja naukowa „Symbol znak rytuał. Od narodzin do śmierci” zorganizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHiDK UPJP2. Referat: Zaślubiny – zwyczaje, tradycje, symbole, 29 styczeń 2014 Kraków.
 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wojska Sowieckie w Polsce 1945–1993, organizowana przez PWSZ im. Witelona w Legnicy. Referat: Inspiracje strojami ludowymi i historycznymi w mundurologii na przykładzie wojsk sowieckich, 26–27 listopada 2013, Legnica.
 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Życie codzienne osób duchownych i zakonnych w miejscach odosobnienia w Europie Środkowo-Wschodniej (1944/45-1989)” organizowana przez IPN oddział w Krakowie. Referat: Codzienność „niecodzienna”. Życie na wygnaniu mniszek benedyktynek z opactwa staniąteckiego, 21 listopada 2013, Kraków.
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa „Spem suam Deo committere” organizowana przez Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy, Instytut Historii Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Referat: Symbolika i przemiany habitów benedyktyńskich, 5 października 2013, Krzeszów.
 13. Międzynarodowa konferencja naukowa „In perdifficili peregrinatione – pośród trudów pielgrzymowania. W 20 rocznicę erygowania Diecezji Legnickiej”, organizowaną przez Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWST w Legnicy, Instytut Historii Kościoła PWT we Wrocławiu. Referat: Strój i insygnia kanoników kapituł katedralnych i kolegiackich ze szczególnym uwzględnieniem Kapituły Katedry Legnickiej,  20 września 2012, Legnica.
 14. Międzynarodowa konferencja naukowa „Symbol znak rytuał. Doświadczenie władzy”, zorganizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHiDK UPJP2. Referat: Ubiór czy kostium. Strój jako manifestacja władzy. 23 luty 2012, Kraków.
 15. Międzynarodowa konferencja naukowa pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Polska-Ukraina: 20 lat na tle 1000.letniego sąsiedztwa”, zorganizowana przez Centrum Ucrainicum KUL. Referat: Bractwa Kurkowe tradycja i teraźniejszość. Odradzanie się ruchu w Polsce i na Ukrainie. 16 – 17 grudnia 2011, Lublin.
 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Filatelistyka, organizowana przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Filatelistycznego w Tarnowie. Referat pt. Stroje ludowe na znaczkach pocztowych, 17 września 2011, Tarnów.
 17. Międzynarodowe Sympozjum „Wielokulturowość na Sądecczyźnie”, organizowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Referat: Stroje osadników na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem kolonistów niemieckich doby józefińskiej, 25 – 27 listopad 2010, Nowy Sącz.
 18. Międzynarodowa Konferencja „Sacrum i przyroda – ogród pana” zorganizowana przez Katedrę Teologii Pastoralnej Szczegółowej Wydziału Teologicznego UPJP2; Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego; Dyrekcja Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie. Rektora Referat: Florarium christianum u styku kultury chrześcijańskiej i kultur antycznych. 9 – 10 październik 2010, Kraków.
 19. Międzynarodowa Konferencja naukowa „Zamki pogranicza sądecko-spiskiego” zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Mestsky urad Stara Lubovna. Referat: Ubiór na przestrzeni wieków, 28 maja 2010, Nowy Sącz.
 20. Międzynarodowa konferencja naukowa „Illustrissimus Dominus Joannes Mazepa. Hetman Ukrainy Iwan Mazepa: życie, czasy, tradycje” zorganizowana przez Instytut Ukraiński „UCRAINICUM” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Referat: Obraz kozaka mazepiańskiego. Strój kozacki jako wyróżnik grupy wieloetnicznej na tle społeczeństwa przełomu XVII/XVIII wieku. 4-5 grudnia 2009, Lublin.
 21. Międzynarodowa Konferencja naukowa „Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obydwu stronach Karpat”, organizowana przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHK PAT. Wykład pt. Emblematy jako wyraz postaw etyczno-moralnych. Zarys problematyki, 19 maja 2007, Kraków.
 22. Międzynarodowe Sympozjum „Biblia w kulturze świata”, organizowane przez Katedrę Teologii i Informatyki Biblijnej Wydziału Teologicznego PAT. Referat pt. Przedstawienia narracyjne i symboliczne św. Piotra i Pawła, 23 lutego 2006, Kraków.
 23. Międzynarodowe Sympozjum „Biblia w kulturze świata”, organizowane przez Katedrę Teologii i Informatyki Biblijnej Wydziału Teologicznego PAT. Referat pt. Inspiracje biblijne w sztuce baroku, 17 luty 2005, Kraków.
 24. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Maria Immaculata (150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny)” organizowana przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Wydziału Historii Kościoła PAT i Sekcje Historyczną PTT. Referat pt. Pierwowzory i symbolika przedstawień Niepokalanej, 11 grudzień 2004, Kraków.
 25. Międzynarodowe Sympozjum „Biblia w kulturze świata”, organizowane przez Katedrę Teologii i Informatyki Biblijnej Wydziału Teologicznego PAT. Referat pt. Przedstawienia Immakulaty w sztuce w odniesieniu do tekstów biblijnych (zarys problematyki), 19 luty 2004, Kraków.
 
© 2021 www.lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych