do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Czytelnia » Ciut więcej o książkach
Co można opowiedzieć strojem? Semantyka strojów zakonnych

L. Rotter (tekst), D. Pawelec (fotografie), Co można opowiedzieć ubiorem? Semantyka strojów zakonnych, t.1, Kraków 2021, s. 512.

ISBN 978-83-7730-438-9

 

 

„Nie habit czyni mnicha”. Trochę chyba jednak czyni…

W szeroko rozumianym krajobrazie kulturowym bardzo istotną rolę pełni odzienie. Pierwszą i zasadniczą jego funkcją jest np. zabezpieczenie ciała przed warunkami klimatycznymi. Z czasem ubiór zaczął pełnić kolejne funkcje wynikające z przemian kulturowych. Osobną funkcją jaką pełni odzienie, niemal od zawsze, jest jego funkcja semiologiczna. Ubranie wypełnia przestrzeń w pozawerbalnej komunikacji społecznej będąc specyficzną formą przekazu, tak świadomego jak i podświadomego....

 

więcej
 
Father Władysław Szuniewicz, MD and his times Mission to China 1931–1949

A. Giza, L. Rotter, Father Władysław Szuniewicz, MD and his times Mission to China 1931–1949, Kraków 2020.

ISBN 987-83-7730-447-1

 

Father Władysław Szuniewicz, MD
(1892–1963), Polish priest from
the Congregation of the Mission of Vincent
de Paul, pediatrician and ophthalmologist,
pioneer of surgical treatment of corneal
astigmatism in China.

 

wydawnictwo współfinasowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

więcej
 
Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europu. Sacrum - profanum

Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europu. Sacrum - profanum, red. L. Rotter, A. Giza, Kraków 2017, ss. 731

ISBN  978-83-7730-372-6

 

Zebrane prace obarzują bogactwo krajobrazu i dziedzictwa kulturowego Europy to aktualny temat uazujący interdyscyplinarny charakter nauk humanistycznych.

Prace dedykowane zostały prof. dr hab Józefowi Mareckiemu

 

więcej
 
Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych

Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych, Kraków 2017, publikacja DVD i PDF

ISBN 978-83-7730-232-3

 

Prezentowany na dwóch płytach DVD i w formie e-booka materiał jest zapisem ogólnopolskiej konferencji naukowej Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych, która odbyła się w Krakowie 1 grudnia 2016 roku. WYdarzeniu patronował Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

 

Relacja Uczeń-Mistrz, czy taczej Mistrz-Uczeń w dziejach jest uniwersalna i nie nalezy tylko do kręgu kultury grecko-rzymskiej. Uważana była i jest za fundamentalną formę nauczania. W obecnej rzeczywistości nabiera szczególnego znaczenia. Obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach rozwój nauk humanistycznych jest odpowiedzią na postępujące, dynamiczne zmiany technologii informatycznych i metod analitycznych. Nowe kierunki o charakterze interdyscyplinarnym: humanistyka drugiej generacji, kultura i praktyka tekstu, retoryka stosowana, teksty kultury i animacja sieci, czy zbliżajaca się do nauk przyrodniczych archeogenomika obrazują skalę oczekiwań wobec nauk humanistycznych we współczesnym świecie.

Wygłoszone w czasie konferencji referaty i towarzyszące im dyskusje ukazują bogactwo tematu, ale bynajmniej go nie wyczerpują. Otwierają przestrzeń dalszych analiz i dociekań, a tym samym wskazują, jak ważne są innowacje i nowe narzędzia wykorzystywane w naukach humanistycznych.

więcej
 
Symbol-znak- rytuał. Misericordia Domini

Symbol-znak- rytuał. Misericordia Domini, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2016, ss. 407. 

ISBN  978-83-7643-124-6

 

...Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom naukowcy reprezentujący różne dziedziny nauki rozpoczęli międzynarodowy projekt badawczy, który ma na celu ukazanie złożoności społecznego przekazu semiologicznego w kulturze europejskiej. W perspektywie własnej dyscypliny naukowej, każdy z członków zespołu analizuje język symboli jakim posługiwano się na przestrzeni dziejów ale także we współczesnych czasach.

Efektem tych dociekań jest seria publikacji, które w kolejnych odsłonach ukazują wnioski, jakie krystalizują się w trakcie prowadzonych badań. Niniejszy tom poświęcono problematyce związanej z miłosierdziem. Zagadnienia te ukazują problematykę miłosierdzia zarówno w odniesieniu do Sacrum (Miłosierdzia Bożego) jak i profanum (miłosierdzia ludzkiego). Opracowania tematów szczegółowych uszeregowane zostały w trzech grupach tematycznych: Miłosierdzie w krajobrazie kulturowym, miłosierdzie w sztuce oraz miłosierdzie w religiach i kulturach pozaeuropejskich. Takie uszeregowanie podjętych przez badaczy tematów daje możliwość zaobserwowania przenikającego się wzajemnie sacrum i profanum które wespół się uzupełniając daje pełną definicję i obraz MIŁOSIERDZIA

więcej
 
Symbol znak rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast

Symbol znak rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast, red. J. Marecki, L. Rotter, Wydawnictwo naukowe UPJP2, Kraków 2016, ss. 302. ISBN 9788374385176.

 

 

W ostatnich latach problematyka związaną z symbolicznym przekazem w kulturze europejskiej zyskała sobie coraz większe zainteresowanie zarówno w kręgach naukowych jak i szeroko rozumianych kręgach społecznych. Semiologia krajobrazu kulturowego w szczególny sposób łączy w sferze swoich zainteresowań naukowych zarówno wyniki badań z zakresu dziedzin humanistycznych jak i innych dyscyplin naukowych (np. przyrodniczych, prawnych czy społecznych). Tak przekrojowe spojrzenie na zagadnienia pozwala na   zupełnie nowe odczytanie przeobrażeń dziejowych oraz zrozumienia pozawerbalnego przekazu minionych epok.

więcej
 
Ubiór czy kostium. Znaczenie i funkcja strojów zakonnych

L. Rotter, Ubiór czy kostium. Znaczenie i funkcja strojów zakonnych, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2015, ss. 470.

ISBN 978-83-7438-482-7

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest postawienie pytania o znaczenie stroju i jego funkcji oraz przekazu. Jako materiał badawczy wzięto pod uwagę strój zakonny i jego znaczenie semantyczne oraz odbiór ideowy. Podstawowym postawionym do rozpatrzenia stało się pytaniem: jak dalece, codzienny skądinąd ubiór osób zakonnych, pełni funkcję stroju będącego znakiem. Jaki przekaz posiada dla samych osób zakonnych, ale też jak odbierany jest znaczeniowo przez osoby świeckie, którym określona duchowość zakonna jest znana ale także przez tych, którzy z życiem zakonnym a nawet Kościołem nie mają wiele wspólnego

 

 

 

 

więcej
 
Symbol znak rytuał. Od narodzin do śmierci

Symbol znak rytuał. Od narodzin do śmierci, red. J. Marecki, L. Rotter, Pasaże, Kraków 2014, ss. 270.

ISBN 978-83-64511-01-1

 

W ostatnich czasach problematyka związaną z symbolicznym przekazem w kulturze europejskiej zyskuje coraz większe zainteresowanie zarówno w kręgach naukowych jak i szeroko rozumianych kręgach społecznych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom naukowcy reprezentujący różne dziedziny nauki i różne ośrodki (Polska-Słowacja-Ukraina-Węgry) rozpoczęli projekt badawczy, który ma na celu ukazanie złożoności społecznego przekazu semiologicznego w kulturze europejskiej. Praca poświęcona zosała problematyce związanej z narodzinami i śmiercią. Zagadnienia te ukazują proces przemijania zarówno w aspekcie religijnym jaki i świeckim, przedstawiając związane z narodzinami i śmiercią obrzędy, zwyczaje, gesty. Omówione zostają także symbole i znaki oraz szeroko rozumiany przekaz pozawerbalny. Rozważania te prowadzone są poprzez pryzmat nauk przyrodniczych, nauk społecznych, kostiumologii, emblematyki, heraldyki, ikonografii, etnografii, liturgiki, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii

więcej
 
Symbol – znak – przesłanie. Barwy i kształty

Symbol – znak – przesłanie. Barwy i kształty, red. J. Marecki, L. Rotter, Wydawnictwo Naukowe UPJP II, Kraków 2012, ss. 180.​

ISBN 978-83-7438-322-6

 

Symbolika (semiologia) jest jedną z bardziej rozległych dziedzin nauki, która pozostaje w korelacji z wieloma różnymi dyscyplinami naukowymi – czerpiąc z nich i zarazem będąc dla nich nauką pomocniczą. Łączy w sobie zatem treści teologiczne z kultem ludowym, biblijne z antycznymi, historyczne z legendarnymi. Posiadając olbrzymie spectrum znaczeniowe, symbolika posługuje się językiem bardzo konkretnym i posiadającym precyzyjnie określone zasady. Barwa, forma, układ, przedmiot, tekst, gest – wszystko to w odniesieniu do określonej cywilizacji, czasów, kultury i wierzeń religijnych staje się przekazem, w którym autor – w mniej lub bardziej ukryty i nawet zakamuflowany sposób – podaje treści etyczne, moralne, religijne lub społeczne. Pzedstawiana praca została poświęcona semiologii barwy i kształtu jako formie przekazu pozawerbalnej komunikacji międzyludzkiej.

więcej
 
Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych

J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, wyd. 2 poprawione, Universitas, Kraków 2013, ss. 906.

ISBN 97883-242-2320-6

 

wydanie 1, Universitas, Kraków 2009, ss. 849. ISBN 97883-242-0910-1

 

 

Publikacja jest leksykonem atrybutów świętych. Na każdym kroku spotykamy się z rzeźbami i zabytkami sztuki malarskiej, wyobrażających postacie biblijne, świętych, błogosławionych oraz osoby uznane za świątobliwe. Pełne ich są muzea, galerie sztuki, ulice, niekiedy nawet prywatne domy, kaplice przydrożne, a nade wszystko świątynie. Ze ścian kościołów spoglądają na nas z powagą liczne święte matrony, rycerze, władcy, kobiety i mężczyźni odziani w habity, powłóczyste szaty lub wręcz odarci z nich, poddawani najwymyślniejszym torturom lub pokutujący w niedostępnej samotni. W większości przypadków opatrzeni są przedmiotami, które na pierwszy rzut oka wydają się jedynie artystyczną częścią kompozycji. Wiele z tych przedstawień dla współczesnego człowieka stanowi zbiór niezrozumiałych elementów, czasem wręcz czysto dekoracyjnych - każdy jednak ma precyzyjnie określony przekaz - istotnym jest tylko to by go zrozumieć...

więcej
 
Symbol – znak – przesłanie. Wytwory rąk ludzkich

Symbol – znak – przesłanie. Wytwory rąk ludzkich, red. J. Marecki, L. Rotter, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2012 (ukazała się w 2013), ss. 215.

ISBN 978-83-7438-321-9

 

 

Symbolika chrześcijańska jest jedną z bardziej rozległych dziedzin nauki, która bazuje na wielu różnych dyscyplinach. Łączy w sobie treści teologiczne z kultem ludowym, biblijne z antycznymi, historyczne z legendarnymi. Posiadając olbrzymie spectrum znaczeniowe, symbolika posługuje się językiem bardzo konkretnym i posiadającym precyzyjnie określone zasady. Barwa, forma, układ, przedmiot, tekst, gest – wszystko to w odniesieniu do określonej cywilizacji, kultury i wierzeń religijnych staje się przekazem, w którym autor – w mniej lub bardziej ukryty i nawet zakamuflowany sposób – podaje treści etyczne, moralne, religijne lub społeczne. Jedynym problemem dla współczesnego, zmaterializowanego człowieka jest zrozumienie tego „duchowego” języka. Jak każdy język, również ten symboliczny posiada określoną „gramatykę” i zasady, których poznanie pozwalają na zrozumienie przekazu. I nagle gesty, nabożeństwa liturgiczne, przedstawienia osób, przedmioty lub zwyczaje a nawet budowle architektoniczne zaczynają do nas przemawiać, a my ten język zaczynamy rozumieć. [...] Oddajemy do rąk czytelnika kolejny tom z serii „Symbol – znak – przesłanie”. Został poświęcony tym wszystkim przedmiotom, które będąc narzędziami, instrumentami, ozdobami, bronią – po prostu wytworami rąk ludzkich – zyskały sobie (oprócz funkcji użytkowej) także znaczenie symboliczne.[...]

więcej
 
Bractwa Kurkowe w Polsce. Mundury, stroje, emblematy, insygnia. Leksykon

L. Rotter, Bractwa Kurkowe w Polsce. Mundury, stroje, emblematy, insygnia. Leksykon, Avalon, Kraków 2012, ss. 326.

ISBN 978-83-7730-072-5

 

Leksykon, traktuje o strojach polskich bractw kurkowych, jest pierwszym tak obszernym kompendium wiedzy nie tylko z zakresu omojomorfelogii, ale również historii i tradycji bractw kurkowych w Polsce. Bracia kurkowi (a i siostry kurkowe także) to społeczność wyjątkowa, którą łączy wspólna pasja, umiłowanie Ojczyzny, tradycja, przywiązanie do dawnych zwyczajów. Mimo rozlicznych zawieruch politycznych, zmian granic, burz dziejowych i karuzeli systemów, na polskich ziemiach bractwa przetrwały z całą swą bogatą obrzędowością, zwyczajami, tradycjami i, oczywiście, strojami. Obecnie to elitarne, lokalne grona dbające o dobro wspólne i potrzeby innych, działacze charytatywni i społeczni, mimo władania bronią nastawione wyjątkowo pacyfistycznie, osoby znane, wpływowe. Z tego punktu widzenia książka zaspokaja potrzebę bliższej i szerszej prezentacji tradycji kurkowych w Polsce.

 

więcej
 
Leksykon relikwii

J. Marecki, L. Rotter, Leksykon relikwii, Espe, Kraków 2012, ss, 200.

ISBN 978-83-7482-468-2

 

Kult relikwii istnieje w Kościele niemal od początku jego istnienia i nadal jest dla wielu wiernych praktyką, która wzmacnia ich wiarę i wzbogaca ich duchowość. Pielgrzymują oni do sanktuariów albo po prostu miejsc naznaczonych obecnością relikwii świętych czy samego Jezusa Chrystusa.

Leksykon zawiera ponad trzysta haseł na temat zachowanych do dziś i dostępnych dla pielgrzymów relikwii, czyli materialnych pozostałości po osobie świętej. Każde hasło zawiera informacje o danym świętym oraz o losach jego relikwii i związanych z nimi cudach. Autorzy szczegółowo przedstawiają relikwie chrystologiczne (w tym np. Całun, Drzewo Krzyża, Szaty Jezusa czy relikwie eucharystyczne) i maryjne, ale także związane z wielu popularnymi świętymi i błogosławionymi, w tym polskimi, jak bł. Jan Paweł II czy św. Faustyna Kowalska.

więcej
 
Symbol znak rytuał. Doświadczenie władzy

Symbol znak rytuał. Doświadczenie władzy, red. J. Marecki, L. Rotter, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2012, ss 364.

ISBN 978-83-7438-312-7

 

 

W ostatnich czasach problematyka związaną z symbolicznym przekazem w kulturze europejskiej zyskuje coraz większe zainteresowanie zarówno w kręgach naukowych jak i szeroko rozumianych kręgach społecznych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom naukowcy reprezentujący różne dziedziny nauki i różne ośrodki (Polska-Słowacja-Ukraina-Węgry) rozpoczęli projekt badawczy, który ma na celu ukazanie złożoności społecznego przekazu semiologicznego w kulturze europejskiej. W perspektywie własnej dyscypliny naukowej, każdy z członków zespołu analizuje język symboli jakim posługiwano się w świecie semickim, w liturgii, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ale także w wiekach średnich, czasach nowożytnych czy propagandzie XX wieku. Nie bez znaczenia jest także aspekt współegzystowania i wzajemnego oddziaływania człowieka na otaczający go świat.

więcej
 
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika stroju

Symbol – znak – przesłanie. Symbolika stroju, red. J. Marecki, L. Rotter, UNUM, Kraków 2011, ss. 160.

ISBN 978-83-7643-078-2

 

Kostiumologia kościelna to dziedzina nauki, która nie doczekała się dotąd zbyt wielu opracowań naukowych. Ubiór jako niemal nieodłączny element życia społecznego, stał się bardzo szybko narzędziem przekazu pewnych treści natury osobistej lub społecznie istotnej. Poprzez strój wyrażano przynależność klasową, zawodową, kastową, poziom ekonomiczny lub stan cywilny. Ubiór stał się też znakiem określającym przynależność religijną. W poszczególnych religiach, ubiór odgrywał zatem bardzo ważną rolę, podkreślając powagę liturgii, ukazując charyzmat wspólnot zakonnych, zajmowane miejsce w hierarchii lub gotowość na przyjęcie określonych wzorców życiowych. W wielu wspólnotach religijnych wypracowane zostało szczegółowe prawodawstwo określające elementy stroju przynależne poszczególnym ich członkom. Kwestia kostiumologii bliska jest także Kościołowi katolickiemu. Niemal od pierwszych wieków odmienny ubiór wyróżniał celebransów i służbę liturgiczną od pozostałych wiernych. Z czasem stał się także elementem niezbędnym dla podkreślenia pozycji hierarchów Kościoła. Bardzo bogato prezentują się formy habitów zakonnych w Kościele katolickim. Niewiele jest innych Kościołów posiadających tak ogromny wachlarz wzorów i form strojów zakonnych. Osoby świeckie w Kościołach chrześcijańskich nie obowiązywał na codzień szczególnie odmienny ubiór, choć i tutaj  można wykazać pewne zależności doboru garderoby w odniesieniu do wyznawanej religii.

więcej
 
1   2   następny  >> 
 
© 2021 www.lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych