do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Publikacje » Artykuły

 

 

 1. L. Rotter, „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. Formy i znaczeni semantyczne strojów bractw kurkowych w Polsce „Perspektywy kultury”, nr 29 (2): 2020, s. 209 – 223.
 2. L. Rotter, Skarbiec koscioła oo. kapucynów w Krośnie, "Nasza Przeszłość", nr 133:2020, s. 315-334.
 3. A. Giza, L. Rotter, The National Costumes of Members of the Visegrád Four as Examples of a Sign conveying the Cultural Code, [w:] The European vrucible of diversities, red. J. Marecki, C. Kuta, Kraków 2020. s. 23 - 34.
 4. L. Rotter, Habity karmelitańskie – przemiany i znaczenie, „Prace Komisji Naukowych PAN”, zesz. 41-42:2019, s. 23 – 25.
 5. L. Rotter, Czynniki wpływające na przemiany w „modzie zakonnej”. [w:] Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku, t. 3, red. E. Letkiewicz, Lublin 2019, s. 305- 330.
 6. L. Rotter, Jaja, kwiaty i baranki, „Beethoven Magazine”, nr 26:2019, s. 52- 56.
 7. L. Rotter, Umieranie i rodzenie się do nowego życia Obrzędy - zwyczaje – symbole, „Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 1:2017, s. 23 – 29.
 8. L. Rotter, Legendy czy nauka? Wpływ średniowiecznych bestiariuszy na twórczość J.K. Rowling [w:] Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europu. Sacrum - profanum, red. L. Rotter, A. Giza, Kraków 2017, s. 433 - 440.
 9. L. Rotter, "Czarna sukienka" - żałobny strój kobiecy jako forma walki o polskość, "Wspólnota honoracka Pismo Rodziny Honorackiej", nr 2:2017, R XVIII, s. 40 - 43.
 10. L. Rotter, Wystrój i symbolika kościoła parafialnego w Bóbrce, [w:] Ks. Antoni Dziurzycki (1868 - 1925) Proboszcz i badacz kościoła w Bóbrce koło Dukli, red. S. Haręzgi, Przemyśl – Sandomierz 2017, s. 191 – 208.
 11. L. Rotter, "NIe szata zdobi człowieka"? Semiologia ubioru jako forma komunikacji na przykładzie wybranej grupy społecznej. [w:] Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku, red. E. Letkiewicz, Lublin 2017, s. 115 - 140.
 12. L. Rotter, Ubiór który mówi. Semiologia stroju w zmieniającym się krajobrazie kulturowo-społecznym [w:] Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych, Kraków 2017, publikacja DVD i PDF.
 13. L. Rotter, Nakrycia głowy w zakonach klariańskich - semantyka i rozwój, [w:] Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach, red. A. Burghardt, Katowice 20016, s 26 - 28.
 14. L. Rotter,  Architektura, wystrój i symbolika klasztoru kapucynów na przykładzie klasztoru krośnieńskiego "Nasza Przeszłość", nr 126:2016, s. 233-250.
 15. L. Rotter, Rekonstrukcja czy oryginał. Problemy związane z zachowaniem spuścizny kulturowej (zarys problematyki), [w:] Ochrona dóbr kultury. Aktualne wyzwania, red. M. Różański, N. Kasparek, Łódź 2016, s. 229 - 237.
 16. L. Rotter, Przedstawienie miłosierdzia w semantyce zakonnej. [w:] Symbol-znak- rytuał. Misericordia Domini, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2016, s. 116 - 133.
 17. L. Rotter, Funkcja semantyczna stroju na przykładzie portretów i fotografii ziemian polskich [w:] Symbol znak rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2016, s. 175 - 194.
 18. L. Rotter, Archiwa w dwudziestowiecznym prawodawstwie zakonnym [w:] Archiwa kościelne w służbie społeczeństwu, red. M. Różański, Łódź 2014, s. 75 – 84.
 19. L. Rotter, Habity w żeńskich zakonach reguły benedyktyńskiej – zarys problematyki,[w:] „Spem suam deo committere” – szkice benedyktyńskie. Historia – Duchowość – Kultura, red. W. Szetelnicki, Legnica 2014, s. 89 – 104.
 20. L. Rotter, Symbolika i przemiany stroju nowożeńców w kulturze polskiej [w:] Symbol znak rytuał. Od narodzin do śmierci, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2014, s. 111 - 126.
 21. L. Rotter, Przemiany w formie habitów i nakryć głowy na przykładzie wybranych wspólnot żyjących według reguły św. Klary [w:] Symbol – znak – przesłanie. Barwy i kształty, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2012 (ukazała się w 2014), s. 87 – 100.
 22. L. Rotter, Wpływy ludowe i historyczne w mundurologii na przykładzie wojsk radzieckich,[w:] Wojska radzieckie w Polsce 1939 – 1993, red. S. Dąbrowski, K. Jaworska, W. Szetelnicki, Legnica 2013, s. 417-426.
 23. L. Rotter, Przemiany stylowe i symbolika habitu na przykładzie Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo [w:] Habent omnia tempora sua, red. Z. Gogola, Kraków 2013, s. 431 - 444.
 24. L. Rotter, Strój i insygnia kanoników kapituł katedralnych i kolegiackich ze szczególnym uwzględnieniem Kapituły Katedry Legnickiej [w:] In perdifficili peregrinatione – pośród trudów pielgrzymowania, red. W. Szetelnicki, Legnica 2013, s. 68 – 107.
 25. L. Rotter, „Dźwiękami zapisane” Instrumenty muzyczne w symbolice [w:] Symbol – znak – przesłanie. Wytwory rąk ludzkich, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2012 (ukazał się w 2013), s. 173 - 188.
 26. L. Rotter, Symbolika zwierząt mitycznych na przykładzie „Fizjologa” [w:] Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, red. W.P. Wlaźlak i W. Zawitkowska, Częstochowa-Rzeszów 2012, s. 117 - 124.
 27. L. Rotter, Ubranie czy kostium – strój jako forma manifestacji władzy [w:] Symbol znak rytuał. Doświadczenie władzy, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2012, s. 267 - 310.
 28. L. Rotter, Kolor i forma ubioru pozaliturgicznego znakiem przynależności religijnej [w:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika stroju, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2012, s. 141 - 158.
 29. L. Rotter, Alegorie i personifikacje jako sposób ukazania złożoności natury człowieka. Miłość (fragment większej całości), [w:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika człowieka, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2011, s. 97 - 112.
 30. L. Rotter, Zapomniane elementy stroju liturgicznego kapłanów kościoła Katolickiego, [w:] Historia bliższa ludziom, red. E. Wróbel, R. Szczurowski, Kraków 2011, s. 307 – 318.
 31. L. Rotter, Infuła czy mitra. Przemiany stylowe i symboliczne ornamentum capitis devotarum (corona gloriae), [w:] Kapłan, historyk, pedagog, red. M. Różański, Łódź 2011, s. 321 – 328.
 32. L. Rotter, Zapomniane elementy stroju ceremonialnego i codziennego biskupów Kościoła Katolickiego za czasów arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, [w:] Święty Arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski, red. W. Osadczy, Lublin- Lwów 2011, s. 237 - 246.
 33. L. Rotter, Stroje osadników na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem kolonistów niemieckich doby józefińskiej [w:] Wielokulturowość na Sądecczyźnie, red. B. Szafran, Nowy Sącz 2010, s. 67 – 72.
 34. L. Rotter, Florarium christianum - u styku kultury chrześcijańskiej i kultur antycznych, [w:] Ogród Pana, red. J. Brusiło, Kraków 2010, s. 69–82.
 35. L. Rotter, Analiza symboliczna herbów współczesnych biskupów polskich, [w:] Symbol – znak – przesłanie. Heraldyka kościelna, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2010, s.59 - 76.
 36. L. Rotter, Ora et labora. Praca i modlitwa w klasztorach żeńskich reguły benedyktyńskiej na przykładzie opactwa w Staniątkach, [w:] Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, red. J. Marecki, L. Rotter, Katowice 2009, s. 48–65.
 37. L. Rotter, Habit franciszkański na przykładzie wybranych wspólnot męskich i żeńskich, „Zeszyty sądecko-spiskie”, t. 4:2009, s. 66–73.
 38. L. Rotter, Mityczne oraz legendarne stwory i bestie, [w:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2009, s.165-176.
 39. L. Rotter, Zwierzęta jako atrybuty świętych, [w:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2009, s. 117–144.
 40. L. Rotter, Symbolika hagiograficzna wybranych świętych dominikańskich, [w:] Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, red. E. Mateia, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Szczepaniak, Opole 2008, s. 409 – 425.
 41. L. Rotter, Pierścień królowej Kingi, [w:] Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach, red. A. Burghardt, Katowice 2008, s. 17–19.
 42. L. Rotter, Boże Narodzenie w ikonografii, [w:] Introibo ad altare Dei, studia t.16, Kraków 2008, s. 445 – 463.
 43. L. Rotter, The cult of saints in orders on the example of the Congregation of the Felician Sisters, “Folia Historica Cracoviensia”, t. 13:2007, s. 109 -118.
 44. L. Rotter, Emblematy jako wyraz postaw etyczno-moralnych. Zarys problematyki, [w:] Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2007, s. 83–105.
 45. L. Rotter, Obecność kwiatów w świątyni chrześcijańskiej (kilka uwag na marginesie), [w:] Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2007, s. 201–217.
 46. L. Rotter, Symbolika kwiatów i ziół, [w:] Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2007, s. 143–154.
 47. L. Rotter, Rośliny jako atrybuty świętych, [w:] Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2007, s. 41–58.
 48. L. Rotter, Inspiracje biblijne w symbolice barokowej sztuki sakralnej, [w:] Interpretacja i symbolika, seria: „Biblia w kulturze świata”, red. T. Jelonek, L. Rotter, Kraków 2006, s. 115–129.
 49. L. Rotter, Wstawiennictwo Świętych w sztuce baroku [w:] Pośrednicy łask, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2006, s. 115–132.
 50. L. Rotter, Kształcenie archiwistów w Polsce, [w:] Zatroskani o ślady przeszłości, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2005, s. 105–117.
 51. L. Rotter, Architektura i wystrój eremów kamedulskich w świetle prawodawstwa zakonnego, „Folia Historica Cracoviensia”, t. 11:2005, s. 73–90.
 52. L. Rotter, Wybitni Franciszkanie krakowscy w średniowieczu, „Biuletyn Informacyjny Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach”, nr 2:2005, s. 6–7.
 53. L. Rotter, Od starożytnej bazyliki do średniowiecznej katedry, [w:] Czasy uniwersytetów, czasy katedr, red. W. Sajdek, Lublin 2005, s. 97–114.
 54. L. Rotter, Symbolika hagiograficzna. Święci szczególnie czczeni w zgromadzeniu sióstr felicjanek, [w:] Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory sióstr Felicjanek, materiały z sesji popularno-naukowej, Kraków 2005, s. 40–48.
 55. L. Rotter, Pierwowzory i symbolika przedstawień Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny, [w:] Maria Immaculata 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2004, s. 97–116.
 56. L. Rotter, Treści i symbolika polichromii w kościele cystersów w Jędrzejowie, „Folia Historica Cracoviensia”, t. 10:2004, s. 327–338.
 57. L. Rotter, Przedstawienia Immaculaty w sztuce w odniesieniu do tekstów biblijnych (zarys problematyki), „Z badań nad Biblią 9”, nr 9:2004, s. 81–91.
 58. L. Rotter, Treści ideowe w monumentalnej dekoracji potrynitarskiego kościoła św. Trójcy w Krakowie, [w:] Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory Bonifratrów, materiały z sesji popularno-naukowej, Kraków 2004, s. 63–72.
 59. J. Marecki, L. Rotter, Męskie i żeńskie wspólnoty zakonne w archidiecezji krakowskiej w latach 1978–2003,  [w:] Archidiecezja krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków 2004, s. 141–152.
 60. L. Rotter, Zabytki złotnictwa XIX i XX wieku w kościele Paulinów na Skałce, [w:] Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory oo. Paulinów, materiały z sesji naukowej, Kraków 2003, s. 37–42.
 61. T. Jelonek, L. Rotter, Recepcje biblijnego obrazu Sądu Ostatecznego w sztuce sakralnej, „Poloniae Sacra”, R. 7(25):2003, nr 12(56), s. 207–228.
 62. L. Rotter, Marcin Lekszycki i jego prace, „Krzysztofory. Zeszyt Naukowy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, nr 21:2002, s. 55–58.
 63. L. Rotter, Treści ideowe nagrobków na przykładzie dekanatu Wawrzeńczyce, „Krakowskie Studia Małopolskie”, nr 6:2002, s. 145–152.
 64. L. Rotter, Zabytki złotnictwa w kościele p.w. św. Barbary w Krakowie, [w:] Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory Księży Jezuitów, materiały z sesji naukowej, Kraków 2002, s. 13–17.
 65. L. Rotter, Najcenniejsze zabytki złotnictwa w skarbcu kościoła XX. Misjonarzy na Stradomiu, [w:] Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory Księży Misjonarzy, materiały z sesji naukowej, Kraków 2001, s. 21–23.
 66. L. Rotter, Historyczne i artystyczne aspekty kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Czulicach, „Folia Historica Cracoviensia”, t. 6:1999, s. 167–178.
 
© 2021 www.lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych